Ordenança Municipal

D’acord amb l’art. 133 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i art. 69 de la Llei 19/2014, del 20 de setembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern, s’exposa al públic per general coneixement, el següent avant projecte de l’ORDENANÇA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE L’AUTOBÚS URBÀ DE TARRAGONA als efectes que, els interessats puguin presentar llurs propostes o suggeriments.

Consulta aquí