CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL ADMINISTRATIUS/VES

L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la contractació de personal laboral temporal per la provisió de vacants que es generin a la plantilla d’auxiliars administratius/ves. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 

 19 DE JULIOL DE 2019

Constitució del Tribunal Qualificador i Aprovació de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos

14 DE JUNY DE 2019

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

 Bases  per la convocatòria de la borsa  de treball per a la contractació de personal laboral temporal d’administratives 

 Temari:

Annex I: Instància declaració responsable per la participació en la convocatòria