CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE CONDUCTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la creació d’una borsa de treball per la contractació de personal laboral temporal per la provisió de vacants que es generin a la plantilla de conductors/es. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

21 DE MARÇ DE 2018

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases per la convocatòria de borsa de treball per a la contractació de personal laboral temporal de conductors/es

Temari:

Annex I: Llistat d’exclusions mèdiques

Annex II: Instància declaració responsable per la participació en la convocatòria