Reglament del servei de transport de autobús urbà

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

Reglament del Servei de Transport de l’Autobús urbà després de ser aprovat pel ple municipal i que entrarà en vigor el mes següent al de la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

 

 

El Ple de l’Ajuntament de Tarragona ha donat l’aprovació avui al Reglament del Servei de Transport de l’Autobús Urbà, una normativa que determina les condicions generals d’utilització pels usuaris o usuàries dels serveis de transport públic col·lectiu de viatgers de superfície que discorren íntegrament a l’àmbit del terme municipal de Tarragona. Aquest reglament regula entre d’altres aspectes, sancions a les infraccions, criteris de convivència i la universalitat del servei.

 

La importància d’aquest reglament radica tant en definir els drets i deures dels viatgers i de l’empresa, així com en millorar les condicions i la qualitat del servei.

 

El document va registrar una sola al·legació en el període d’exposició pública, relativa a incloure en el reglament els drets i deures laborals dels conductors, que va ser desestimada en considerar-se que ja estan contemplats en els contractes de treball i en els convenis col·lectius o, en tot cas, haurien de ser objecte de reglaments interns.

 

L’aprovació del Reglament es produeix cinc mesos després que l’EMT presentés la seva proposta davant del Consell de la Mobilitat, que va debatre i fer aportacions al seu contingut als mesos de setembre i octubre de 2016.

Aquest organisme de participació és una plataforma de trobada i un instrument que estableix relació entre l’administració municipal, les empreses, les entitats i la ciutadania de Tarragona, en el debat i la presa de decisions en matèria de mobilitat.

Descarrega aqui

 

Tarragona, 17 de febrer de 2017