Perfil del contractant

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

 

Una gestió transparent. Anem amb tu.

 

 

 

 

 

 

 

L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMT, SA) és una societat mercantil titularitat de l’Ajuntament de Tarragona.

Com a empresa pública municipal, EMT  s’integra en la definició de “sector públic” establerta en l’apartat d) de l’art. 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

En aquest sentit, EMT es situa en un estadi intermedi de subjecció a la LCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb allò que l’estableix l’art. 3.3 de la LCSP.

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, EMT se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del Títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonitzada, EMT d’acord amb l’article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada EMT subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò que estableix l’article 26 LCSP.

L’ordre jurisdiccional contenció administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l’adjudicació dels contractes subscrits per EMT, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l’incompliment d’allò que s’estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d’una nova adjudicació. D’altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l’entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.

 

NOTA: El Consell d’Administració, de data 22 de març de 2018, va acordar la vinculació del perfil del contractant de EMT amb la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, les dades relatives a les licitacions, poden trobar-se en: 

 

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS (per licitacions anteriors al 9 de març de 2018)

 

Expedient: 02/2017Objecte: Acord homologació amb diversos empresaris per l’adjudicació de contractes derivats de subministres autobúsTipus: SubministramentEstat: AdjudicatData límit presentació  ofertes: 02/10/2017 fins les 14:00h.Documentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Anunci DOUE

Anexos

Comunicació Acord Adjundicació

Adjudicació:

Anunci BOE

Anunci DOUE

 

 

Expedient: 01/2017Objecte: Adquisició de terminals per radiocomunicació digital DMR pels autobusos de l’empresaTipus: SubministramentEstat: AdjudicadaData límit presentació  ofertes: 27/07/2017 fins les 14:00h.Documentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

 Anunci BOE

Obertura del sobre C, el dia 20 de setembre a les 11:00h. al Saló dels Il·lustres Tarrgonins, Ajuntament de Tarragona.

 

aa

Expedient: 08/2016Objecte: Licitació pública per la contractació de servei de reparació de xapa i cops i per manteniments varis dels autobusos que integren la flota dividit en 2 lotsTipus: ServeisEstat: AdjudicadaData límit presentació  ofertes: 30/12/2016 fins les 13:00h.Documentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Anunci DOUE

Obertura sobre C: dia 16 de febrer de 2017 a les 12:30h. Al saló dels Il·lustres Tarragonins”, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font nº 1.

 

 

Expedient: 07/2016Objecte: Licitació pública pel subministrament de vinils adhesius per postes parada, marquesines i exterior i interior dels autobusos de l’empresaTipus: SubministramentEstat: AdjudicadaData límit presentació  ofertes: 02/12/2016 fins les 14:00hDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Obertura sobre C: dia 21 de desembre de 2016 a les 11:00h a la Casa Castellarnau, c/ Cavallers 14, Tarragona

Informació adjudicació contractual

 

 

Expedient: 06/2016Objecte: Licitació pública pel subministrament dels uniformes del personal de l’empresaTipus: SubministramentEstat: AdjudicadaData límit presentació  ofertes: 30/12/2016 fins les 13:00hDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Petició per correu electrònic a emt@emt.tarragona.cat del annex en format EXCEL per omplir

Anunci BOE

Anunci DOUE

Correcció d’errors

Annex 3.1

Obertura sobre C: dia 16 de febrer de 2017 a les 12:30h. Al saló dels Il·lustres Tarragonins”, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font nº 1.

 Informació adjudicació contractual

 

 

Expedient: 05/2016Objecte: Licitació pública pel servei de neteja de les instal·lacions de l’empresaTipus: ServeisEstat: AdjudicadaData límit presentació  ofertes: 30/12/2016 fins les 13:00hDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Anunci DOUE

Visita instal·lacions

Correción de errores

Obertura sobre C: dia 24 de març de 2017 ales 12:00h. al Salo dels Il·lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, plaça de la Font, 1

Informació adjudicació contractual

 

 

Expedient: 04/2016Objecte: Licitació pública pel subministrament en règim de lloguer i manteniment de neteja d’un número determinat de cabines sanitàries a diversos indrets de la xarxaTipus: ServeisEstat: AdjudicadaData límit presentació  ofertes02/12/2016 fins les 14:00hDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Obertura sobre C: dia 21 de desembre de 2016 a les 10:30h. a la Casa Castellarnau, c/ Cavallers 14, Tarragona

Informació Adjudicació contractual

 

 

Expedient: 03.01/2016Objecte: Licitació per la contractació de les pòlisses d’assegurances amb servei de mediació de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.Tipus: ServeisEstat: En tràmitData límit presentació  ofertes24/10/2016 fins les 15:00hDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Anunci DOUE

Obertura del sobre C: dia 22 de novembre a les 9:10h. a la Casa Castellarnau

 

 

Expedient: 03/2016Objecte: Contractació de les pòlisses d’assegurances de l’empresaTipus: ServeisEstat:DesertData límit presentació  ofertes01/09/2016 fins les 14:00hDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniques

Aclaraciones varias

Información varia capitales asegurados

Datos personal laboral

Adjunto 1

Adjunto 2

Anunci DOUE

Declaració de desert

 

 

Expedient: 02/2016Objecte: Adjudicació del contracte d’explotació de la publicitat dels autobusos que integren la flotaTipus: ServeisEstat: AdjudicadaData límit presentació  ofertes: 02/06/2016 fins les 14:00hObertura sobre C: el dia 21 de juny a les 13.30 h a la Sala d’Intervenció Ajuntament de Tarragona , plaça de la Font,1Documentació:Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci DOUE

Anunci BOE

Comunicació

Correció d’errors

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Publicesa XXI, S.L.

Import: 749.424,00 €

Data adjudicació definitiva:  30 de juny de 2016

Adjudicació definitiva

 Modificació contracte

 

Expedient: 06/2015Objecte: Adjudicació del servei de comunicació externa per l’empresaTipus: ServeisEstat: AdjudicadaProcediment:Negociat sense publicitatDades d’adjudicació:Adjudicatari: Off-MediaImport: 40.000,00€

Durada: 24 mesos

Data adjudicació definitiva:  21 de desembre de 2015

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 05/2015Data límit presentació de l’oferta:  28/12/2015 a les 14Objecte: Adjudicació de manteniment dels autobusos que integren la flotaTipus:ServeisDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniquesEstat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari:EVOBUS IBÉRICA, S.A.

Import:4.086.00,00 €

Data d’adjudicació :25 de febrer de 2016

Obertura sobre B: el dia 26 de gener de 2016 a les 13:40h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Obertura sobre C: el dia 8 de febrer de 2016 a les 12:30h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Anunci BOE

Anunci DOUE

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 04/2015Data límit presentació de l’oferta:  2/11/2015 a les 14hNOVA DATA PRESENTACIÓ D’OFERTES: 20 de novembre de 2015Objecte: Adjudicació servei de gestió integral d’efectiu i serveis de seguretat necessaris pels diferents centres de l’empresaTipus:ServeisDocumentació:MODIFICACIÓ CLÀUSULES canviades el 3/11/2015Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari LOT 1: PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO DE ESPAÑA, S.L.

Import:144.892,00 €

Data d’adjudicació :25 de febrer de 2016

 

Adjudicatari LOT 2: PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.A.

Import:8.000,00 €

Data d’adjudicació : 25 de febrer de 2016

Obertura sobre B: el dia 14 de desembre de 2015 a les 14:15h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Obertura sobre C: el dia 21 de desembre de 2015 a les 16h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Anunci BOE

Modificació Anunci BOE

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:03/2015Data límit presentació de l’oferta:  3/06/2015 a les 14hObjecte: subministrament de gasoilTipus:SubministramentDocumentació:Plec de clàusules adminisrativesPlec de clàusules tècniquesAnnex 3

Memòria

Pressupost

Planells (s’han de sol.licitar per mail)

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari:  Riucorp 97, S.L.

Import:  diferencial o marge comercial 0,180€/l

Data d’adjudicació: 23 de juliol de 2015

Obertura sobre B: el dia 25 de juny de 205 a les 19h al “Saló dels Il.lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona

Obertura sobre C: el 1 de juliol a les 19:00h al “Saló dels il·lustres Tarragonins”, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona

Anunci DOUE

Anunci BOE

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:02/2015Data límit presentació de l’oferta: 29/04/2015 a les 14hObjecte:Adjudicació servei de neteja interior dels vehicles que integren la flota de l’empresaTipus: Serveis

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat:Adjudicada


Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Alloza Gonzalez Net, SLLU

Import: 323.000(sense IVA)

Data d’adjudicació : 23 de juliol de 2015

Obertura sobre B: dia 4 de juny de 2015  a les 19:30h al “Saló dels Il·lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona 

Obertura sobre C: el dia 25 de juny de 205 a les 19h al “Saló dels Il·lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona 
Anunci DOUE

Anunci BOE

Nota aclaratoria

Adjudicació definitiva

 

Pròrroga contracte

Pròrroga contracte juliol 2020

 

 

Expedient:01/2015Data límit presentació de l’oferta: 29/04/2015 a les 14hObjecte:Subministrament de neumàtics nous, neumàtics recautxutats i servei de manteniment dels neumàtics dels autobusos que integren la flotaTipus: SubministramentDocumentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Recacor, S.A.

Import:  141.920,04€ (sense IVA)

 

Obertura sobre C: el dia 25 de juny de 205 a les 19h al “Saló dels Il·lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona 

Anunci DOUE

Anunci BOE

Nota aclaratoria

Nota aclaratoria II

Adjudicació definitiva

 

Pròrroga contracte

Pròrroga contracte juliol 2020

 

 

Expedient:01/2014 Data límit presentació de l’oferta03/04/2014 a les 14hObjecte:Adquisició  de 3 mini – autobusos amb finançament mitjançant rènting operatiuTipus: SubministramentDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniquesEstat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Evobus Ibérica, S.A.

Import: 445.500,00 € sense IVA

Data d’adjudicació : 29/07/2014. Publicat al perfil el 12/08/2013

Obertura sobre B: dia 12/05/2014 a les 11:00 h

Obertura sobre C: dia 12/06/2014 a les 12:00 h

Anunci al BOPT

Anunci DOUE

Nota aclaratoria

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 04/2013Data límit presentació de l’oferta: 16/09/2013 a les 14hObjecte:Contractació d’una campanya de conscienciació sobre mobilitat sostenible.Tipus: ServeisDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniquesEstat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Pastor Publicidad, S.L

Import: 32.700,00 € sense IVA

Data d’adjudicació : 06/11/2013. Publicat al perfil el 12/11/2013

Obertura sobre A: dia 27/09/2013 a les 10:30 h

Obertura sobre B i C: dia 01/10/2013 a les 09:00 h a la Sala -1 de Rambla Nova, 59

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 03/2013 Data límit presentació de l’oferta: 10/09/2013 a les 14hObjecte:Subministrament vestuari personal explotacióTipus: SubministramentDocumentació:
Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniquesAnunci al BOPEstat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: El Corte Ingles, S.A.

Import: 151.587,09 € sense IVA

Data d’adjudicació : 29  de novembre de 2013. Publicat el 20 de desembre de 2013.

Obertura sobre A: dia 17 de setembre a les 12:00 h

Obertura sobre B i C: dia 27 de setembre a les 10:30 h

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 02/2013 Data límit presentació de l’oferta: 23/08/2013 a les 14hObjecte:Contractació servei neteja instal·lacions empresaTipus: ServeisDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniquesAclariment Annex 1

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A..

Import: 61.880,00 € sense IVA

Data d’adjudicació : 06/11/2013.Publicat al perfil el 12/11/2013

Obertura sobre A: dia 4/09/2013 a les 12:00 h

Obertura sobre B i C: dia 17/09/2013 a les 12:00 h

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 01/2010 Data límit presentació de l’oferta02/06/2010 a les 15hObjecte:Redacció del pla de mobilitat de la ciutat de TarragonaTipus: ServeissDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniquesDecret d’adjudicació provisional 29/07/2010

Anunci al BOPT: 2010 – 7194

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: CINESI, S.L.

Import: 102.000 € sense IVA

Data d’adjudicació provisional: 28/07/2010. Publicat al perfil el 29/07/2010

Obertura sobre A: dia 7/06/2010 a les 18:00 h

Obertura sobre B i C: dia 17/06/2010 a les 18:30 h a la Sala de Comissions de Rambla Nova, 59 Planta-1

Relació empreses oferta econòmica

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:02/2010Data límit presentació de l’oferta02/06/2010 a les 15hObjecte:Servei de neteja de les dependències de l’Empresa Municipal de TransportsTipus: ServeisDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniquesDecret d’adjudicació provisional 28/07/2010

Anunci al BOPT: 2010 – 7195

 

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Import: 149.846,92 € sense IVA

Data d’adjudicació provisional: 28/07/2010. Publicat al perfil el 29/07/2010

Obertura sobre A: dia 7/06/2010 a les 18:00 h

Obertura sobre B i C: dia 22/06/2010 a les 17:00 h a la Sala de Comissions de Rambla Nova, 59 Planta -1

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 03/2010 Data límit presentació de l’oferta03/12/2010 a les 15hObjecte:Subministrament del vestuari pel personal de moviment format per conductors, inspectors i caps de trànsit.Tipus: SubministramentDocumentació:Plec de clàusules administrativesPlec de clàusules tècniquesANNEX 1

ANNEX 3

Concertació de cita´

Anunci al BOPT: 2010 – 15404

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: EL TALLER DEL UNIFORME S.L.

Import: 183.696,00 € sense IVA

Data d’adjudicació provisional: 28/01/2011. Publicat al perfil el 28/01/2011

Decret d’adjudicació provisional

Adjudicació definitiva