Perfil del contractant

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona

 

Una gestió transparent. Anem amb tu.

 

Amb  l’objectiu d’assegurar una gestió més transparent de la contractació de l’EMT, i tot seguint la Llei 30/2007 del 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic i la Llei 31/2007 del 30 d’octubre sobre el Procediments de Contractació dels Sectors d’Aigua, Energia, Transports i Serveis Postals, l’empresa publica les instruccions que hauran de regular els procediments de contractació interna que garanteixin l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i no discriminació.

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS

 

 

 

Expedient: 02/2017

Objecte: Acord homologació amb diversos empresaris per l’adjudicació de contractes derivats de subministres autobús

Tipus: Subministrament

Estat: Adjudicat

Data límit presentació  ofertes: 02/10/2017 fins les 14:00h.

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Anunci DOUE

Anexos

Comunicació Acord Adjundicació

Adjudicació:

Anunci BOE

Anunci DOUE

 

 

Expedient: 01/2017

Objecte: Adquisició de terminals per radiocomunicació digital DMR pels autobusos de l’empresa

Tipus: Subministrament

Estat: Adjudicada

Data límit presentació  ofertes: 27/07/2017 fins les 14:00h.

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

 Anunci BOE

Obertura del sobre C, el dia 20 de setembre a les 11:00h. al Saló dels Il·lustres Tarrgonins, Ajuntament de Tarragona.

 

aa

Expedient: 08/2016

Objecte: Licitació pública per la contractació de servei de reparació de xapa i cops i per manteniments varis dels autobusos que integren la flota dividit en 2 lots

Tipus: Serveis

Estat: Adjudicada

Data límit presentació  ofertes: 30/12/2016 fins les 13:00h.

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Anunci DOUE

Obertura sobre C: dia 16 de febrer de 2017 a les 12:30h. Al saló dels Il·lustres Tarragonins”, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font nº 1.

 

 

Expedient: 07/2016

Objecte: Licitació pública pel subministrament de vinils adhesius per postes parada, marquesines i exterior i interior dels autobusos de l’empresa

Tipus: Subministrament

Estat: Adjudicada

Data límit presentació  ofertes: 02/12/2016 fins les 14:00h

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Obertura sobre C: dia 21 de desembre de 2016 a les 11:00h a la Casa Castellarnau, c/ Cavallers 14, Tarragona

Informació adjudicació contractual

 

 

Expedient: 06/2016

Objecte: Licitació pública pel subministrament dels uniformes del personal de l’empresa

Tipus: Subministrament

Estat: Adjudicada

Data límit presentació  ofertes: 30/12/2016 fins les 13:00h

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Petició per correu electrònic a emt@emt.tarragona.cat del annex en format EXCEL per omplir

Anunci BOE

Anunci DOUE

Correcció d’errors

Annex 3.1

Obertura sobre C: dia 16 de febrer de 2017 a les 12:30h. Al saló dels Il·lustres Tarragonins”, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font nº 1.

 Informació adjudicació contractual

 

 

Expedient: 05/2016

Objecte: Licitació pública pel servei de neteja de les instal·lacions de l’empresa

Tipus: Serveis

Estat: Adjudicada

Data límit presentació  ofertes: 30/12/2016 fins les 13:00h

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Anunci DOUE

Visita instal·lacions

Correción de errores

Obertura sobre C: dia 24 de març de 2017 ales 12:00h. al Salo dels Il·lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, plaça de la Font, 1

Informació adjudicació contractual

 

 

Expedient: 04/2016

Objecte: Licitació pública pel subministrament en règim de lloguer i manteniment de neteja d’un número determinat de cabines sanitàries a diversos indrets de la xarxa

Tipus: Serveis

Estat: Adjudicada

Data límit presentació  ofertes02/12/2016 fins les 14:00h

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci BOE

Obertura sobre C: dia 21 de desembre de 2016 a les 10:30h. a la Casa Castellarnau, c/ Cavallers 14, Tarragona

Informació Adjudicació contractual

 

 

Expedient: 03.01/2016

Objecte: Licitació per la contractació de les pòlisses d’assegurances amb servei de mediació de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.

Tipus: Serveis

Estat: En tràmit

Data límit presentació  ofertes24/10/2016 fins les 15:00h

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci DOUE

Obertura del sobre C: dia 22 de novembre a les 9:10h. a la Casa Castellarnau

 

 

Expedient: 03/2016

Objecte: Contractació de les pòlisses d’assegurances de l’empresa

Tipus: Serveis

Estat:Desert

Data límit presentació  ofertes01/09/2016 fins les 14:00h

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Aclaraciones varias

Información varia capitales asegurados

Datos personal laboral

Adjunto 1

Adjunto 2

Anunci DOUE

Declaració de desert

 

 

Expedient: 02/2016

Objecte: Adjudicació del contracte d’explotació de la publicitat dels autobusos que integren la flota

Tipus: Serveis

Estat: Adjudicada

Data límit presentació  ofertes: 02/06/2016 fins les 14:00h

Obertura sobre C: el dia 21 de juny a les 13.30 h a la Sala d’Intervenció Ajuntament de Tarragona , plaça de la Font,1

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci DOUE

Anunci BOE

Comunicació

Correció d’errors

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Publicesa XXI, S.L.

Import: 749.424,00 €

Data adjudicació definitiva:  30 de juny de 2016

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 06/2015

Objecte: Adjudicació del servei de comunicació externa per l’empresa

Tipus: Serveis

Estat: Adjudicada

Procediment:Negociat sense publicitat

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Off-Media

Import: 40.000,00€

Durada: 24 mesos

Data adjudicació definitiva:  21 de desembre de 2015

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 05/2015

Data límit presentació de l’oferta:  28/12/2015 a les 14

Objecte: Adjudicació de manteniment dels autobusos que integren la flota

Tipus:Serveis

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari:EVOBUS IBÉRICA, S.A.

Import:4.086.00,00 €

Data d’adjudicació :25 de febrer de 2016

Obertura sobre B: el dia 26 de gener de 2016 a les 13:40h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Obertura sobre C: el dia 8 de febrer de 2016 a les 12:30h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Anunci BOE

Anunci DOUE

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 04/2015

Data límit presentació de l’oferta:  2/11/2015 a les 14h

NOVA DATA PRESENTACIÓ D’OFERTES: 20 de novembre de 2015

Objecte: Adjudicació servei de gestió integral d’efectiu i serveis de seguretat necessaris pels diferents centres de l’empresa

Tipus:Serveis

Documentació:

MODIFICACIÓ CLÀUSULES canviades el 3/11/2015

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari LOT 1: PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO DE ESPAÑA, S.L.

Import:144.892,00 €

Data d’adjudicació :25 de febrer de 2016

 

Adjudicatari LOT 2: PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, S.A.

Import:8.000,00 €

Data d’adjudicació : 25 de febrer de 2016

Obertura sobre B: el dia 14 de desembre de 2015 a les 14:15h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Obertura sobre C: el dia 21 de desembre de 2015 a les 16h al saló dels Il.lustres Tarragonins, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1

Anunci BOE

Modificació Anunci BOE

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:03/2015

Data límit presentació de l’oferta:  3/06/2015 a les 14h

Objecte: subministrament de gasoil

Tipus:Subministrament

Documentació:

Plec de clàusules adminisratives

Plec de clàusules tècniques

Annex 3

Memòria

Pressupost

Planells (s’han de sol.licitar per mail)

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari:  Riucorp 97, S.L.

Import:  diferencial o marge comercial 0,180€/l

Data d’adjudicació: 23 de juliol de 2015

Obertura sobre B: el dia 25 de juny de 205 a les 19h al “Saló dels Il.lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona

Obertura sobre C: el 1 de juliol a les 19:00h al “Saló dels il·lustres Tarragonins”, Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona

Anunci DOUE

Anunci BOE

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:02/2015

Data límit presentació de l’oferta: 29/04/2015 a les 14h

Objecte:Adjudicació servei de neteja interior dels vehicles que integren la flota de l’empresa

Tipus: Serveis

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat:Adjudicada


Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Alloza Gonzalez Net, SLLU

Import: 323.000(sense IVA)

Data d’adjudicació : 23 de juliol de 2015

Obertura sobre B: dia 4 de juny de 2015  a les 19:30h al “Saló dels Il·lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona 

Obertura sobre C: el dia 25 de juny de 205 a les 19h al “Saló dels Il·lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona 
Anunci DOUE

Anunci BOE

Nota aclaratoria

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:01/2015

Data límit presentació de l’oferta: 29/04/2015 a les 14h

Objecte:Subministrament de neumàtics nous, neumàtics recautxutats i servei de manteniment dels neumàtics dels autobusos que integren la flota

Tipus: Subministrament

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Recacor, S.A.

Import:  141.920,04€ (sense IVA)

 

Obertura sobre C: el dia 25 de juny de 205 a les 19h al “Saló dels Il·lustres Tarragonins” Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 1 Tarragona 

Anunci DOUE

Anunci BOE

Nota aclaratoria

Nota aclaratoria II

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:01/2014 

Data límit presentació de l’oferta03/04/2014 a les 14h

Objecte:Adquisició  de 3 mini – autobusos amb finançament mitjançant rènting operatiu

Tipus: Subministrament

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Evobus Ibérica, S.A.

Import: 445.500,00 € sense IVA

Data d’adjudicació : 29/07/2014. Publicat al perfil el 12/08/2013

Obertura sobre B: dia 12/05/2014 a les 11:00 h

Obertura sobre C: dia 12/06/2014 a les 12:00 h

Anunci al BOPT

Anunci DOUE

Nota aclaratoria

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 04/2013

Data límit presentació de l’oferta: 16/09/2013 a les 14h

Objecte:Contractació d’una campanya de conscienciació sobre mobilitat sostenible.

Tipus: Serveis

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Pastor Publicidad, S.L

Import: 32.700,00 € sense IVA

Data d’adjudicació : 06/11/2013. Publicat al perfil el 12/11/2013

Obertura sobre A: dia 27/09/2013 a les 10:30 h

Obertura sobre B i C: dia 01/10/2013 a les 09:00 h a la Sala -1 de Rambla Nova, 59

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 03/2013 

Data límit presentació de l’oferta: 10/09/2013 a les 14h

Objecte:Subministrament vestuari personal explotació

Tipus: Subministrament

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Anunci al BOP

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: El Corte Ingles, S.A.

Import: 151.587,09 € sense IVA

Data d’adjudicació : 29  de novembre de 2013. Publicat el 20 de desembre de 2013.

Obertura sobre A: dia 17 de setembre a les 12:00 h

Obertura sobre B i C: dia 27 de setembre a les 10:30 h

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 02/2013 

Data límit presentació de l’oferta: 23/08/2013 a les 14h

Objecte:Contractació servei neteja instal·lacions empresa

Tipus: Serveis

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Aclariment Annex 1

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A..

Import: 61.880,00 € sense IVA

Data d’adjudicació : 06/11/2013.Publicat al perfil el 12/11/2013

Obertura sobre A: dia 4/09/2013 a les 12:00 h

Obertura sobre B i C: dia 17/09/2013 a les 12:00 h

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 01/2010 

Data límit presentació de l’oferta02/06/2010 a les 15h

Objecte:Redacció del pla de mobilitat de la ciutat de Tarragona

Tipus: Serveis

sDocumentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Decret d’adjudicació provisional 29/07/2010

Anunci al BOPT: 2010 – 7194

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: CINESI, S.L.

Import: 102.000 € sense IVA

Data d’adjudicació provisional: 28/07/2010. Publicat al perfil el 29/07/2010

Obertura sobre A: dia 7/06/2010 a les 18:00 h

Obertura sobre B i C: dia 17/06/2010 a les 18:30 h a la Sala de Comissions de Rambla Nova, 59 Planta-1

Relació empreses oferta econòmica

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient:02/2010

Data límit presentació de l’oferta02/06/2010 a les 15h

Objecte:Servei de neteja de les dependències de l’Empresa Municipal de Transports

Tipus: Serveis

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

Decret d’adjudicació provisional 28/07/2010

Anunci al BOPT: 2010 – 7195

 

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

Import: 149.846,92 € sense IVA

Data d’adjudicació provisional: 28/07/2010. Publicat al perfil el 29/07/2010

Obertura sobre A: dia 7/06/2010 a les 18:00 h

Obertura sobre B i C: dia 22/06/2010 a les 17:00 h a la Sala de Comissions de Rambla Nova, 59 Planta -1

Adjudicació definitiva

 

 

Expedient: 03/2010 

Data límit presentació de l’oferta03/12/2010 a les 15h

Objecte:Subministrament del vestuari pel personal de moviment format per conductors, inspectors i caps de trànsit.

Tipus: Subministrament

Documentació:

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

ANNEX 1

ANNEX 3

Concertació de cita´

Anunci al BOPT: 2010 – 15404

Estat: Adjudicada

Dades d’adjudicació:

Adjudicatari: EL TALLER DEL UNIFORME S.L.

Import: 183.696,00 € sense IVA

Data d’adjudicació provisional: 28/01/2011. Publicat al perfil el 28/01/2011

Decret d’adjudicació provisional

Adjudicació definitiva