Convocatòria per l’accés a una borsa d’aspirants de cap de trànsit

L’objecte de la present convocatòria és la publicació del procés de selecció per l’accés a una borsa d’aspirants de la categoria de caps de trànsit de primera, mitjançant promoció interna, per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.


20 DE JUNY DE 2024

Publicació llistat provisional amb la fase de mèrits

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 


12 DE JUNY DE 2024

Publicació de la valoració definitiva de la fase d’oposició

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la valoració definitiva de la fase d’oposició, per tal de presentar mèrits.

 


6 DE JUNY DE 2024

Publicació de la puntuació provisional de la presentació dels projectes

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 


4 DE JUNY DE 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la valoració dels projectes

 


29 DE MAIG DE 2024

Publicació de la puntuació de la valoració dels projectes

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 


28 DE MAIG DE 2024

Publicació llistat definitiu resultat de la prova excel – word i cas pràctic

 


20 DE MAIG DE 2024

Convocatòria presentació projectes

Publicació de les qualificacions de la prova excel-word i del cas pràctic

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions


13 DE MAIG DE 2024

Listat definitiu d’admesos i exclosos

 


3 DE MAIG DE 2024

Constitució del Tribunal Qualificador

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Es donen 5 dies hàbils per formular al·legacions i esmenes, computats a partir del dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta llista.

Convocatòria prova d’excel-word i cas pràctic


14  DE FEBRER DE 2024

Bases pel procés de selecció per l’accés a una borsa d’aspirants de la categoria de caps de trànsit de primera, mitjançant promoció interna

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria

Anunci al Butlletí Oficial de la Província

Es recorda als participants que, juntament amb la sol·licitud de participació, s’ha de presentar el projecte de gestió tal i com indica el punt 8.1 de la Convocatòria