Convocatòria per l’accés a una borsa d’aspirants de cap de trànsit

L’objecte de la present convocatòria és la publicació del procés de selecció per l’accés a una borsa d’aspirants de la categoria de caps de trànsit de primera, mitjançant promoció interna, per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

 


14  DE FEBRER DE 2024

Bases pel procés de selecció per l’accés a una borsa d’aspirants de la categoria de caps de trànsit de primera, mitjançant promoció interna

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria

Anunci al Butlletí Oficial de la Província

Es recorda als participants que, juntament amb la sol·licitud de participació, s’ha de presentar el projecte de gestió tal i com indica el punt 8.1 de la Convocatòria