AMPLIACIÓ BORSA PER CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL DE CONDUCTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball d’aspirants per la contractació laboral indefinida i temporal de  places de conductor/a mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.


  28 DE JUNIO DE 2022

Publicació de la Llista definitiva i finalització del procés


  21 DE JUNY DE 2022

Publicació de la Llista provisional amb la valoració dels mèrits

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions


13 DE JUNY  DE 2022

Publicació de la llista definitiva de la fase de concurs rectificada (hi havia 3 aspirants amb la valoració de l’entrevista errònia)

Publicació de la llista definitiva de la fase de concurs 

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar la documentació acreditativa de la fase de mèrits


8 DE JUNY  DE 2022

Publicació de les qualificacions provisionals de les entrevistes

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 Model al.legacions 


2 DE JUNY  DE 2022

Convocatòria horaris entrevistes

Publicació de les qualificacions definitives i puntuació final de la prova 1ª professional 


27 DE MAIG  DE 2022

Convocatòria entrevistes

Publicació de les qualificacions de les proves teòriques i pràctiques

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al·legacions

 Model al.legacions 


11 DE MAIG DE 2022

Convocatòria prova professional teòrica i pràctica

    • El manual de la màquina expenedora estarà disponible a les oficines de l’EMT

 

Llistat definitiu d’admesos i exclosos després de la prova de català i castellà 

Resultats prova català i castellà 


2 DE MAIG DE 2022

Convocatòria proves català i castellà

Aprovació de la llista d’admesos i exclosos ( amb rectificació) data 4/05/2022

Aprovació de la llistat definitiva d’admesos i exclosos


20 D’ABRIL DE 2022

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos


 

23 DE MARÇ DE 2022

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida i temporal de conductors/es

Temari:

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria