CONVOCATÒRIA CAP D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTACIÓ

L’objecte de la present convocatòria es la selecció d’un cap d’administració de l’estació en règim de personal laboral temporal mitjançant un contracte de relleu a temps complert. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

20 DE MARÇ DE 2017

Resolució del procés selectiu de contractació 

7 DE MARÇ DE 2017

Reultats fase d’Avaluació i llistat provisional fase de mèrits

3 DE MARÇ DE 2017

Convocatòria entrevista per competències

20 DE FEBRER DE 2017

Publicació resultats proves fase A.1.

2 DE FEBRER DE 2017

Convocatòria proves coneixements

20 DE GENER DE 2017

Resultats prova català

Convocatòria proves informàtica

13 DE GENER DE 2017

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Convocatòria proves de català

 29 DE DESEMBRE DE 2016

Constitució Tribunal Qualificador 

Llistat provisional d’admesos i exclosos 

29 DE NOVEMBRE DE 2016

Bases de Contractació per la convocatòria per la contractació d’un cap d’administració de l’estació

Declaració responsable per la participació a la plaça de cap d’administració de l’estació

Anunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona