Balanç desplegament PMUST 2012-2013: Més de 100 accions cap a un nou model de mobilitat

Els treballs continuen amb més actuacions i consolidant els avenços envers una ciutat més convivencial

 

L’Ajuntament ha realitzat, en un any des de l’aprovació en el si del Consell de la Mobilitat, més de 100 accions, intervencions o mesures destinades a fomentar la mobilitat sostenible.

Es tracta de treballs de gestió de la demanda, dirigides a reduir la necessitat de desplaçaments motoritzats i a incrementar l’eficiència i seguretat en l’ús dels modes de transport motoritzats, no motoritzats i en vianants.

S’ha intervingut en la xarxa de transport públic urbà, un factor determinant per al bon funcionament de la ciutat: la seva qualitat de vida, la salut dels ciutadans i del medi ambient. S’han creat 6 noves línies que milloren la connectivitat amb punts estratègics de gestió, salut, educació i treball; s’han creat noves parades per afavorir la intermodalitat amb vehicle privat, tren, autobusos interurbans (amb l’Estació d’autobusos) i la bicicleta, així com un sistema de pagament pioner a l’Estat, amb la targeta T-Avança, per comoditat dels usuaris i amb la intenció de captar nous clients. El nombre de targetes T-Avança actives a mes de novembres és de 428, i el nombre de viatges realitzats ha estat de 8.535.

Igualment, s’ha incidit en la gestió de la velocitat treballant aspectes concrets com la regulació de les fases semafòriques per afavorir la convivència entre els mitjans motoritzats i els no motoritzats i instal·lant elements a la calçada per reduir-la.

Cal esmentar igualment la presa de mesures fiscals per contribuir al foment de la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, mitjançant la dissuasió de l’ús del vehicle privat, amb la regulació de l’aparcament al centre de la ciutat i la creació de 1.057 places en aparcaments dissuasius situats a la primera anella urbana ben connectats amb transport públic. L’edició d’un díptic informant-ne de la ubicació i capacitat dels aparcaments dissuasius perimetrals, tant gratuïts com de baix cost, que inclou la seva connexió amb les línies d’autobús públic més properes va merèixer el reconeixement de la campanya de la Comissió Europea Do the right mix de promoció de la intermodalitat.

En aquest mateix sentit, la proposta de Tarragona ha estat triada dins el projecte europeu Push and Pull de política combinada d’estímul de modes de transport més beneficiosos i compatibles amb la vida urbana i de dissuasió en l’ús indiscriminat i irracional de l’automòbil privat. La ciutat forma part de les 6 ciutats de 6 països diferents triades que comptaran amb finançament europeu i que  posicionen Tarragona a nivell català i espanyol però també europeu com a referent d’aplicació de polítiques de gestió de l’aparcament i la mobilitat dirigides a assolir una mobilitat sostenible al territori.

 

Per últim, també s’han fet importants actuacions a la xarxa viària i espai públic:

Illes de vianants

Remodelacions viàries

Zones d’accés motoritzat restringit

Zones de velocitat reduïda

Xarxa itineraris vianants

Supressió de barreres arquitectòniques a la mobilitat del vianant

Pas vianants soterrat per eliminar l’efecte barrera de les vies ferroviàries