L’ Emt aplicarà mesures d’ ajust

L’EMT APLICARÀ MESURES D’AJUST PER REDUIR L’APORTACIÓ MUNICIPAL EN 3 MILIONS MANTENINT L’EFICIÈNCIA I L’OBJECTIU SOCIAL DEL SERVEI DEL TRANSPORT PÚBLIC

 

La Consellera de Mobilitat i presidenta de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), Begoña Floria, ha presentat aquesta tarda les mesures d’ajust per garantir el servei del transport públic a Tarragona i que permetrà reduir en 3 milions d’euros l’aportació municipal per l’any que ve.
Begoña Floria ha emmarcat el paquet de mesures proposades dintre de la complicada situació econòmica general que té com a objectiu aconseguir un equilibri financer que no penalitzi ni les arques públiques ni els ciutadans, i que eviti també l’acomiadament de treballadors.
La proposta de l’equip de govern permet resoldre la situació financera sense mesures traumàtiques i es basa fonamentalment en tres eixos:
• Millorar la eficiència del servei
• Mesures d’ajust intern i noves línies de negoci
• Increment de tarifes i més control del bitllet social
Millorar la eficiència del servei
• S’ha realitzat un rigorós estudi tècnic, basat en criteris objectius, per ajustar els serveis actuals. Les línies d’acció que es concretaran en el pressupost del 2012 seguiran els següents criteris d’ajust:
a. Eliminar línies que estan infrautilitzades i que no són sostenibles a nivell econòmic i social.
b. Integrar les línies que estan duplicades en una sola.
Actualment hi ha diverses línies que fan el mateix recorregut amb lleugeres diferències.
c. Mantenir la cobertura a tot el territori, amb serveis a demanda en aquells punts on no és sostenible econòmicament una línia regular.
És un servei imprescindible de cohesió de la ciutat.
d. Garantir la continuïtat del servei i la seva regularitat, amb la millora de les freqüències i l’adaptació del servei a la franja horària de més utilització (Coincideix majoritàriament amb els horaris de treball).
Mesures d’ajust intern i noves línies de negoci
• Ajustos en l’estructura de direcció.
S’ha eliminat la figura de la gerència adjunta i s’ha reduït un 15% la despesa salarial.
• Ajustos en la plantilla per adaptar-la a les noves necessitats de servei.
o La reestructuració de les línies portarà a una reducció del nombre de
conductors circulant (30 conductors) i, en conseqüència, també disminuiran les hores extraordinàries que suposen un 7% del cost d’aquest servei.
o Aquest personal es recol·locarà en serveis actualment externalitzats com són la vigilància i el manteniment.
• Renegociació de contractes de proveïdors com el de neteja i combustible.
• Obrir noves línies de negoci: Gestió de la Grua.
o L’Ajuntament té externalitzat el servei de la grua i dipòsit de vehicles i el que es pretén es revertir en l’Ajuntament ingressos que ara rep parcialment. Amb aquesta mesura s’elimina la despesa en el lloguer de l’immoble i el cost d’un servei externalitzat.
o Les cotxeres de l’EMT tenen l’espai suficient i estan en òptim estat, a més de disposar de la tecnologia i els sistemes informàtics per oferir un millor control dels vehicles retirats i millor la informació a l’usuari.
o Entre d’altres avantatges d’assumir la gestió de la grua destaquen:

S’ alliberarà el personal de la Guàrdia Urbana d’una tasca presencial en l’autorització de la retirada dels vehicles.
I molt important, permet mantenir tots els llocs de treball del personal de l’EMT, afectats per la reestructuració de línies.

Increment de tarifes i més control dels bitllets socials
• Des del 2007, estan congelades les tarifes per als usuaris més fidels i ara cal actualitzar-les.
o Mantenir-les ara significa gravar les arques públiques, ja afectades pel context econòmic.
o S’ha decidit el gravamen més moderat pel ciutadà perquè s’han buscat alternatives per augmentar els ingressos per altres camins.
o Des de l’Autoritat Metropolitana del Transport estava marcat l’horitzó del 2012 com a unificació de tarifes. Si s’hagués optat per la tarifa ATM els abonaments haguessin pujat moltíssim. La proposta de partida és una pujada al voltant de l’IPC en tot el cost global de billetatge.
La consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT, Begoña Floria, ha explicat que
“el cost real d’un viatge actualment és de 1,58 €”.

A més, ha manifestat:
“mantenim la nostra responsabilitat social de garantir l’accessibilitat a tothom, per això es manté la gratuïtat a jubilats, escolars i aturats sense prestació”.
També s’estableix una quota de renovació de la tarja als jubilats, com ara fan els escolars, que impedeix el frau, permet el control del nombre real de targes
en funcionament i costeja les despeses d’emissió.
Tarragona, 27 d’octubre del 2012