Aprovat pel Consell de la Mobilitat el reglament de servei de transport urbà

L’Empresa Municipal de Transports aprova la proposta del Reglament del servei de transport de l’autobús urbà, sorgida del procés de participació en el si del Consell de la Mobilitat

El document iniciaara el tràmitadministratiu per a la sevaaprovaciódefinitiva al ple municipal
El Conselld’Administració de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona (EMT) vaaprovarahir a la tarda la proposta de Reglament del Servei de Transport de l’AutobúsUrbà, que parteix d’un document tècnicenriquitdesprésamb les aportacions del Consell de la Mobilitat. Aquestorganisme de participacióésunaplataforma de trobadaiun instrument queestableixrelació entre l’administració municipal, les empreses, les entitatsi la ciutadania de Tarragona, en el debati la presa de decisions en matèria de mobilitat.

El document recull les conclusions de les dues jornades de debatquees van realitzarels dies 26 de setembrei el passat 17 d’octubre. Durant aquestes dues trobadesesvadeliberarsobre la normativaque ha d’establirdretsideuresdelsviatgers en l’autobúsurbà. Entre altresqüestions, el reglamentregulaaspectes com sies pot menjar o beure dins el bus, a quinaedat pot viatjar sol un menor, siespodenportar animals de companyia, quinequipatge de màestàpermèspujar al vehicle, sies pot portarunabicicleta o el règimsancionador per incompliment de les disposicionsrecollides en el reglament.

En aquestprocéshanparticipatrepresentants del Grup Municipal d’EsquerraRepublicana de Catalunya (ERC), de Ciutadans, de la UniversitatRoviraiVirgili (URV), del Grup municipal d’Iniciativa per CatalunyaVerds – EsquerraUnidaiAlternativa (ICV-EUiA-E), de ConvergènciaiUnió (CiU), del Partit Popular (PP), de la Candidaturad’Unitat Popular (CUP), de ComissionsObreres (CCOO) de Catalunya, de la Federaciód’Associacions de Veïns de Tarragona, de la Cambra de Comerç de Tarragona, de la Coordinadorad’Entitats de Tarragona, de l’AutoritatPortuària de Tarragona, del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, de la ConfederacióEmpresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), del Montepío de Conductors “Germanor” de Tarragona, de Tarragona Sense Barreresi de la Unió General de Treballadors (UGT), així com persones particulars ambinterès en la mobilitat.

La presidenta de l’EMT, BegoñaFloria, ha agraït la significativaparticipacióiimplicaciód’entitatsciutadanes en aquestprocés, quevaqualificar de “moltpositiva”. SegonsFloria, “ha permèsteniraportacions des de moltsidiferentsàmbits de la societatienriquir, així, la propostainicial”.

Després del períoded’al·legacionsi el debat de l’últimajornada, on esvadonarresposta a les diferentsal·legacionspresentades, el document inicia el tràmitadministratiu per seraprovatpelple municipal. Cal recordarquel’objected’aquestReglamentésdeterminar les condicions generals d’utilitzaciópelsusuaris o usuàriesdelsserveis de transport públiccol·lectiu de viatgers de superfíciequediscorreníntegrament a l’àmbit del terme municipal de Tarragona, de conformitatamballòquedetermina la legislacióaplicable en matèria de dretsideuresdelsconsumidorsiusuaris. L’Ajuntamentté la competència per establir la gestióil’ordenaciódelsserveisurbans de transport de viatgerstantpelquefa a les línies, elsitineraris, les parades, elshorarisi les tarifes com a tots aquellsaspectesquetinguinrelacióamb el servei, iéssobirà per establir la reglamentació del servei.

El reglaments’elevaràara a l’Ajuntament per a la sevatramitacióadministrativai la seva posterior aprovació en el ple municipal.