Accés de patinets elèctrics als autobusos municipals

Per motius de seguretat, l’accés de patinets elèctrics als autobusos municipals continua prohibit de manera indefinida

 

Seguint la recomanació de l’Autoritat Territorial del Camp de Tarragona (ATM), l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) amplia la restricció d’accés pels patinets elèctrics i altres vehicles VMP als autobusos municipals de Tarragona de manera indefinida. Queden exemptes d’aquesta prohibició les cadires elèctriques per a persones amb mobilitat reduïda.

 

L’ATM del Camp de Tarragona seguint un criteri de prudència i en paral·lel a les instruccions de la Generalitat i acords de l’ATM de Barcelona, va recomanar una restricció temporal d’accés dels patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal als serveis de transport públic de viatgers des de l’1 de febrer de 2023.

 

Durant aquests vuit mesos les ATMs han realitzat un estudi amb la col·laboració dels diversos agents interessats en la seguretat del sistema de transport per determinar en el seu cas les condicions d’ús i accés, amb seguretat, als serveis de transport públic. Aquest grup de treball, tot i haver-se plantejat i analitzat diferents mesures per a reduir els riscos derivats per l’accés dels patinets elèctrics i valorat si el nivell de risc és tolerable en termes de seguretat de les persones usuàries, s’ha conclòs que, ara per ara, no es donen les garanties de seguretat mínimes. També s’ha determinat que es fa necessària una regulació d’aquests vehicles que permeti la seva presència al transport públic amb suficients garanties de seguretat.

 

Per aquest motiu, fent seguiment de la recomanació efectuada per l’ATM Camp de Tarragona, l’accés als autobusos de transport públic dels patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal estan prohibits de manera indefinida als busos urbans de l’EMT de Tarragona.

 

En aquest sentit, cal recordar a les persones usuàries que les condicions generals d’utilització del transport públic no permet l’accés als vehicles de transport d’elements que poden comportar perill o siguin potencialment perillosos per a les persones usuàries, el personal que treballa en el servei de transport públic, o bé que puguin comportar danys als vehicles i les instal·lacions.

 

Tarragona, 5 de novembre 2023