02/2013 Contractació servei neteja instal·lacions empresa

EXPEDIENT    02/2013

Expedient: 02/2013
Objecte: Contractació servei neteja instal·lacions empresa.
Tipus: Serveis
Estat: en tràmit de presentació ofertes.

Data límit de presentació de l’oferta: 23/08/2013 a les 14h.

Dades de contacte: C/ Pere Martell nº 1, 43001 TARRAGONA   -  e-mail: emt@emt.tarragona.cat -
telèfon. 977 54 32 44  -  fax: 977 55 12 01

Documentació: Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques

 Aclariment Annex 1

Anunci al BOPT

 

Dades d’adjudicació:
Adjudicatari: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Import: 61.880,00 € sense IVA
Data d’adjudicació : 06/11/2013. Publicat al perfil el 12/11/2013

Obertura sobre A: dia 4/09/2013 a les 12:00 h

Obertura sobre B i C:  dia 17/09/2013 a les 12:00 h

Adjudicació definitiva