CONVOCATÒRIA CAP DE SERVEI D’EXPLOTACIÓ

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la contractació d’un cap de servei d’explotació mitjançant concurs-oposició per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 


7 D’OCTUBRE DE 2020

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació d’un cap de servei d’explotació mitjançant concurs-oposició per l’EMT. 

Temari

  1. Llei de Seguretat Vial
  2. Reglament General de Circulació
  3. Reglament del servei de transport de l’autobús urbà del Municipi de Tarragona
  4. Calidad y Corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera

Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria