CONVOCATÒRIA CONDUCTORS/ES 2021

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la contractació de personal laboral indefinida de  places de conductor/a mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.


19 D’ABRIL  DE 2021

Publicació de les qualificacions de les proves teòriques i pràctiques

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions

 Model al.legacions 


08 D’ABRIL  DE 2021

Certificat autorresponsabilitat de desplaçament d’entrada i sortida de la comarca


07 D’ABRIL  DE 2021

Convocatòria prova professional teòrica

Convocaòria prova pràctica


19 DE MARÇ DE 2021

Convocatòria prova professional teòrica i pràctica

LListat definitiu d’admesos i exclosos

Resultats prova català


08 DE MARÇ DE 2021

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

LLista provisional d’admesos i exclosos

Convocatòria Prova de català i castellà


7 DE GENER DE 2021

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida de conductors/es

Temari:

Annex I: Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria