CONVOCATÒRIA CONDUCTORS/ES 2021

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la contractació de personal laboral indefinida de  places de conductor/a mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.


7 DE GENER DE 2021

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida de conductors/es

Temari:

Annex I: Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria