Convocatòria per l’accés a una plaça d’inspector/a de transports i creació d’una borsa d’aspirants

L’objecte de la present convocatòria és la publicació del procés de selecció per l’accés a 1 plaça, mitjançant promoció interna, a la categoria d’inspector/a de transports i la creació d’una borsa d’aspirants de la mateixa categoria per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà a l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

 


14  DE FEBRER DE 2024

Bases pel procés de selecció per l’accés a 1 plaça d’Inspector/a de transports amb creació de borsa, mitjançant promoció interna 

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria

Anunci al Butlletí Oficial de la Província

Es recorda als participants que, juntament amb la sol·licitud de participació, s’ha de presentar el projecte de gestió tal i com indica el punt 8.1 de la Convocatòria