Convocatòria per l’accés a una plaça d’oficial de manteniment

L’objecte de la present convocatòria és la publicació del procés de selecció per l’accés a 1 plaça, mitjançant promoció interna, a la categoria d’oficial de manteniment per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obrirà a l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria a la web de l’EMT i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria.

 


14  DE FEBRER DE 2024

Bases pel procés de selecció per l’accés a 1 plaça d’Oficial de Manteniment, mitjançant promoció interna 

Annex I: Imprès de sol·licitud per la participació en la convocatòria

Anunci al Butlletí Oficial de la Província