CONVOCATÒRIA CAP DE SERVEI D’EXPLOTACIÓ

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la contractació d’un cap de servei d’explotació mitjançant concurs-oposició per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 

05 DE MARÇ DE 2021

Llista definitiva per ordre i finalització del procés de contractació

 


25 DE FEBRER DE 2021

Valoracions mèrits

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les valoracions dels mèrtits per tal de presentar al·legacions

 


11 DE FEBRER DE 2021

Valoracions definitives entrevistes 

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les valoracions defintives de les entrevistes per tal de presentar els mèrits

 


05 DE FEBRER DE 2021

Valoracions entrevistes 

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les valoracions de les entrevistes per tal de presentar al.legacions

 


19 DE GENER DE 2021

Valoracions projectes de gestió 

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de les valoracions per tal de presentar al.legacions

Horaris entrevistes 


12 DE GENER DE 2021

Resultats  definitius prova tipus test

El Tribunal disposa fins el proper 19 de gener de 2021 per revisar i valorar els projectes de gestió. En aquesta data es publicarà la qualificació i les dates per les entrevistes.


4 DE GENER DE 2021

Resultats  prova tipus test

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions


23 DE DESEMBRE DE 2020

Convocatòria prova tipus test

Aprovació del llistat definitiu d’admesos i exclosos


11 DE DESEMBRE DE 2020

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions i esmenes.

Instància per presentar les al.legacions


7 D’OCTUBRE DE 2020

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació d’un cap de servei d’explotació mitjançant concurs-oposició per l’EMT. 

Aclariment de la base 6.1 

Temari

  1. Llei de Seguretat Vial
  2. Reglament General de Circulació
  3. Reglament del servei de transport de l’autobús urbà del Municipi de Tarragona
  4. Calidad y Corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera

Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria