CONVOCATÒRIA CONDUCTORS/ES 2021

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la contractació de personal laboral indefinida de  places de conductor/a mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.


  20 DE JULIOL DE 2021

Publicació de la Llista definitiva i finalització del procés


  8 DE JULIOL DE 2021

Publicació de la Llista provisional amb la valoració dels mèrits

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions


03 DE JUNY DE 2021

Publicació de la Llista definitiva de la fase de concurs (actualitzat)

Es donen 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per a la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits.


24 DE MAIG DE 2021

Publicació de les qualificacions de les entrevistes

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions


13 DE MAIG DE 2021

Convocatòria entrevistes

Relació de les preguntes per les entrevistes 


07 DE MAIG DE 2021

Aprovació llistat de les qualificacions definitves

Publicació de les qualificacions definitives de les proves teòriques i pràctiques

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions

Convocatòria 2ª prova. Entrevistres


19 D’ABRIL  DE 2021

Publicació de les qualificacions de les proves teòriques i pràctiques

Es donen 3 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista per tal de presentar al.legacions

 Model al.legacions 


08 D’ABRIL  DE 2021

Certificat autorresponsabilitat de desplaçament d’entrada i sortida de la comarca


07 D’ABRIL  DE 2021

Convocatòria prova professional teòrica

Convocaòria prova pràctica


19 DE MARÇ DE 2021

Convocatòria prova professional teòrica i pràctica

LListat definitiu d’admesos i exclosos

Resultats prova català


08 DE MARÇ DE 2021

Constitució del Tribunal Qualificador

Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos

LLista provisional d’admesos i exclosos

Convocatòria Prova de català i castellà


7 DE GENER DE 2021

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida de conductors/es

Temari:

Annex I: Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria