CONVOCATÒRIA CONDUCTORS/ES

L’objecte de la present convocatòria es la publicació del procés de selecció per a la contractació de personal laboral indefinida de 24 places de conductor/a i la creació d’una borsa de treball per contractes temporals mitjançant concurs-oposició per conductor/a per l’Empresa Municipal de Transports. El termini de presentació instàncies s’obriràs al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

 


10 DE DESEMBRE DE 2019

Anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Bases pel procés de selecció per a la contractació laboral indefinida més creació de borsa de treball de conductors/es

Temari:

Annex I: Imprès de sol.licitud per la participació en la convocatòria