CONVOCATÒRIA CAP D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTACIÓ

L’objecte de la present convocatòria es la selecció d’un cap d’administració de l’estació en règim de personal laboral temporal mitjançant un contracte de relleu a temps complert. El termini de presentació d’instàncies s’obrirà al dia següent de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT, i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOPT.

20 DE GENER DE 2017

Resultats prova català

Convocatòria proves informàtica

13 DE GENER DE 2017

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Convocatòria proves de català

 29 DE DESEMBRE DE 2016

Constitució Tribunal Qualificador 

Llistat provisional d’admesos i exclosos 

29 DE NOVEMBRE DE 2016

Bases de Contractació per la convocatòria per la contractació d’un cap d’administració de l’estació

Declaració responsable per la participació a la plaça de cap d’administració de l’estació

Anunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona